Make your own free website on Tripod.com
Gamera 1965-1980


Gamera: The Invincible
Gamera vs. Barugon
Gamera vs. Gyaos
Gamera vs. Viras
Gamera vs. Guiron
Gamera vs. Jiger
Gamera vs. Zigra
Super Monster Gamera

Gamera: The Invincible (1965)
Japanese Name: Daikaiju Gamera
Director: Noriaki Yuasa
Running Time: 86 Minutes
Monsters In: Gamera

Cast
(U.S. & Japan Version)
Brian Donlevy .... General Terry Arnold
Albert Dekker .... Secretary of Defense
Walter Arnold .... American Ambassador
John Baragrey .... Captain Lovell
Gene Bua .... Lieutenant Clark
Bob Carraway .... Lieutenant Simpson
Diane Findlay .... Sergeant Susan Embers
Eiji Funakoshi .... Dr. Hidaka
Jun Hamamura .... Dr. Murase
Bokuzen Hidari .... Old Man
George Hirose .... Japanese Ambassador
Harumi Kiritachi .... Kyoke
Yoshiro Kitahara .... Sakurai
Mort Marshall .... Jules Manning
John McCurry (I) .... Airman First Class Hopkins
Dick O'Neill .... General O'Neill
Alan Oppenheimer .... Dr. Contrare
Michiko Sugata .... Nobuyo
Yoshiro Uchida .... Toschio
Junichir˘ Yamashiko .... Aoyagi
Steve Zacharias .... Senator Billings
Louis Zorich .... Russian Ambassador
Gamera Vs. Barugon (1966)
Japanese Name: Gamera tai Barugon
Director: Shigeo Tanaka
Running Time: 86 Minutes
Monsters In: Gamera, Barugon

Cast
Kojiro Hongo
Ky˘ko Enami
Koji Fujiyama
Akira Natsuki
Ichir˘ Sugai
Yuzo Hayakawa
Gamera Vs. Gyaos (1967)
Japanese Name: Gamera tai Gyaosu
Director: Noriaki Yuasa
Running Time: 86 Minutes
Monsters In: Gamera, Gyaos

Cast
Kojiro Hongo
Kichijiro Ueda
Naoyuki Abe
Reiko Kasahara
Taro Marui
Yukitaro Hotaru
Yoshiro Kitahara
Gamera Vs. Viras (1968)
Japanese Name: Gamera tai uchu kaijű Bairasu
Director: Noriaki Yuasa
Running Time: 72 Minutes
Monsters In: Gamera, Viras

Cast
Carl Craig
Kojiro Hongo
Toru Takatsuka
Peter Williams (V)
Michiko Yaegaki
Gamera Vs. Guiron (1969)
Japanese Name: Gamera tai daikaiju Giron
Director: Noriaki Yuasa
Running Time: 82 Minutes
Monsters In: Gamera, Guiron, Space Gyaos

Cast
Nobuhiro Kajima
Miyuki Akiyama
Christopher Murphy (I)
Yuko Hamada
Eiji Funakoshi
Kon Omura
Edith Hanson
Gamera Vs. Jiger (1970)
Japanese Name: Gamera tai Daimaju Jaiga
Director: Noriaki Yuasa
Running Time: 82 Minutes
Monsters In: Gamera, Jiger

Cast
Tsutomu Takakuwa
Kelly Varis
Katherine Murphy
Kon Omura
Ry˘ Hayami
Junko Yashiro
Gamera Vs. Zigra (1971)
Japanese Name: Gamera tai Shinkai kaijű Jigura
Director: Noriaki Yuasa
Running Time: 84 Minutes
Monsters In: Gamera, Zigra

Cast
Koji Fujiyama
Reiko Kasahara
Keiichi Noda (voice)
Isamu Saeki
Yasushi Sakagami
Mikiko Tsubouchi
Arlene Zoellner
Gloria Zoellner
Super Monster Gamera (1980)
Japanese Name: Uchu kaijű Gamera
Director: Noriaki Yuasa
Running Time: 93 Minutes
Monsters In: Gamera, Jiger, Zigra, Barugon, Gyaos, Viras, Guiron

Cast
Mach Fumiake
Yuzo Hayakawa
Hiroji Hayshi
Kisao Hida
Makato Ikeda
Osamu Kobayashi
Yaeko Kojima
Yoko Komatsu
Keiko Kudo
Koichi Maeda
Toshie Takasa
Reiko Tajima
Back To Movies Page